תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים להסכם ההתקשרות בינינו:

מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, ("ג'וי דיגיטל", "JoyDigital") עוסק מורשה 208427310, ת.ד 560 חולון 5810501 , הבעלים של המותג "ג'וי דיגיטל – JoyDigital" (להלן גם: "מפעילת האתר", "ג'וידיגיטל", "אנחנו", "אנו", "לנו"), לבינכם – הגורם שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: "אתם", "הינכם", "הלקוח") באתר האינטרנט שלנו: joydigital.co.il (להלן גם: "אתר האינטרנט"), או בדרך אחרת. להסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי ההזמנה, והסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי מפעילת האתר.

ועדיין, אם אינכם משוכנעים שהבנתם פסקה כלשהי, וכן אם יש לכם ספק אם השירותים מתאימים לדרישות וצרכי העסק שלכם, המנעו מאישור ההסכם, ואל תעשו שימוש בשירותים שלנו. אם תפנו אלינו לכתובת המייל הבא: [email protected] עם השאלות, נשיב כמידת יכולתנו, ואתם תחליטו האם הוראות ההסכם מקובלות עליכם והשירותים שלנו מתאימים לצרכיכם.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

התוכן:

בטרם תחילת השימוש בשירותים המוצעים על ידינו, יש לקרוא את הוראות התקנון ותנאי השימוש ולאשר כי בחנת אותם, עיינת בהם ואתה מסכים באופן מוחלט ובלתי חוזר לתקנון ולתנאי השימוש מבלי שתוצג מצידך כל תביעה ו/או טענה בעניין זה.

עליכם להיות הנציג המוסמך של העסק כדי להתקשר איתנו בהסכם זה,

השירותים שלנו מיועדים לעסקים וארגונים שונים ובאישורכם הסכם זה הינכם מצהירים כי אתם הנציגים המורשים והמוסמכים של העסק והארגון וכי הינכם בגירים. אם אין מדובר בעסק של יחיד, אלא בתאגיד מכל סוג שהוא – הינכם מצהירים שהוסמכתם כדין על ידי התאגיד להתקשר בהסכם זה.

יובהר כי כלל התנאים המוצעים על ידינו בתקנון ובתנאי השימוש מוצעים בלשון זכר, ואולם מתייחסים באופן שווה לשני המינים . במידה והינך לא מסכים לתנאים הללו עליך לחדול מכל פעילות באתר באופן מיידי ולא להשתמש בשירותים המוצעים על ידינו.

ל- Joy digital (להלן: "מפעילת האתר") הסמכות הבלעדית למנוע מכל מאן דהוא ו/או משתמש ו/או צד ג' כל גישה לשירותיה אם סברה כי נעשתה בהן פעילות החותרת בניגוד להוראות התקנון ותנאי השימוש ו/או בניגוד מוחלט לדיני מדינת ישראל והעניין נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ללא כל טענה ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יעלה בעניין זה.

לאור העובדה כי מדובר בשירות המיועד במהותו לבעלי עסקים עבור שימוש עסקי אזי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו ומפעילת האתר אינה מאפשרת כל החזר כספי בעבור השירות, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה . על כן המשתמש מתבקש לוודא, טרם רכישת שירות כלשהו, כי השירות אכן תואם את צרכיו.

מפעילת האתר מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי רישום דומיינים, אחסון/אירוח אתרים, שרתים וירטואליים VPS, פיתוח אתרים ודפי אינטרנט, קידום אתרים ושיווק באינטרנט, שירותי בניית עמוד נחיתה (להלן ולעיל: “השירותים“) ו/או שירותים של צדדים שלישיים עימם התקשרה מפעילת האתר.

השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים.

מפעילת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

השירותים שמספקת מפעילת האתר בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של מפעילת האתר, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

ביחס לשירותי הקמת עמוד נחיתה ו/או שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים יחולו ההוראות הבאות:

כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירותי צד שלישי, לא יהיה בו משהו המחייב את מפעילת האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב בעמוד הנחיתה המוקם ו/או בשירות צד שלישי.

מפעילת האתר אינה אחראית על המידע, התכנים והתמונות המתפרסמים בעמוד הנחיתה ו/או בשירות צד שלישי. כמו כן, אין מפעילת האתר אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לצופים בדף הנחיתה ו/או למשתמשי בשירות צד שלישי ו/או לצד ג’ כתוצאה מהתכנים או מהשימוש בדף הנחיתה ו/או משימוש בשירות צד שלישי.

חל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים בדף הנחיתה המוקם. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים שכל דבר שיפרסם ו/או ישלח ו/או יצרף ו/או תעלה לדף הנחיתה הינם על אחריותו הבלעדית. אין מפעילת האתר אחראית על הזנת תכנים לא נכונים ע”י המשתמשות ו/או על ידי צדדים שלישיים שאת שירותיהם משווקת מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג’. כל לקוח המעלה תמונה ו/או מידע לעמוד הנחיתה הינו האחראי הבלעדי עליה. אין להעלות כל תוכן שהמשתמש אינו בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.

העלאת תכנים לאתר כפופה לכך כי המשתמש מצהיר כי התוכן המועלה לדף הנחיתה אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו”ב. אם בכל זאת נמצא כי דף הנחיתה האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו”ב, מפעילת האתר רשאית לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל”נוהל הודעה והסרה”, על פי דין.

דפי הנחיתה המוקמים עבור המשתמש יכללו קרדיט כמקובל למקימה ששל דף הנחיתה, וכן המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר לעשות שימוש בשם המשתמש, בלוגו ובדף הנחיתה לצורך פרסום מפעילת האתר במדיה .

יצוין כי כל האחריות לאבטחת כלל מנגוני האתר לרבות: אבטחת המידע, מאגרי המידע, שימור מערכות המידע, תכני המידע ועוד, מוטלת על המשתמש ועליו בלבד והינך מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תעלה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפעילות שלך באתר או בתכניו. כמו כן, הנך מתחייב לודא כי ביצעת את כל הפעולות הנדרשות לשם הגנה על האתר ותכניו ואף בחנת אפשרות להתייעץ עם מומחה לאבטחת מידע חיצוני בטרם פנית לקבלת שירותי מפעילת האתר.

במידה ובאתר קיים מנגנון של עסקאות אשראי עליך לוודא כי הינך פועל בקנה אחד עם התקנות והוראות הדין הקבועות ביחס לעסקאות מסוג זה, והאחריות לכך מוטלת על כתפי המשתמש בלבד ללא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ביחס לכל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם למשתמש או לצד ג'.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את כלל הזכויות הנקובות לה מכח הדין, להפעיל סנקציות נגד משתמש ו/או אתרים אשר אינם עומדים בתקנות והוראות ביחס לעסקאות האשראי ו/או כאלה שמכילות פרצות אבטחה מכל סוג אשר יש בהן כדי לסכן את משתמשי האתר, את מפעילת האתר או מאן דהוא ולפעול ללא דיחוי וללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש כאמור לא תעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה לתבוע את מפעילת האתר או את באי כוחה.

לאחר שתאשר את התנאים ותסדיר את חובת התשלום שלך למפעילת האתר, מפעילת האתר תאפשר מתן גישה למערכת אחסון האתרים וזאת בהתאם לגודל החבילה המוזמנת על ידי המשתמש ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

במידה וביום רכישת השירותים ממפעילת האתר, הנך משתמש בחברת אחסון אתרים אחרת, מפעילת האתר תפעיל מאמץ סביר בכדי להעביר את כלל האתר על שרתיה. לא למותר לציין, כי אין למפעילת האתר כל אחריות בגין הזמן ו/או פגיעה בטיב הנתונים ו/או איבוד חלקי או מלא של הנתונים ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהעברת הנתונים ממפעילת האתר האחרת, והמשתמש אחראי בעניין זה באופן בלתי חוזר.

אחריות המלאה לכלל תכני האתר חלה על המשתמש בלבד ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בגינם. הנך מתחייב, באופן בלתי חוזר לא לכלול באתר תכנים המפורטים להלן:

פעילות המפרה זכויות קנייניות של אחרים לרבות: סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד.

פעילות מינית בוטה המפרה את דיני מדינת ישראל וחותרת תחת פגיעה בתקנת הציבור.

תוכנת מחשב קוד הכולל שימושים בוירוסים וסוסים טרויאניים וכל יישום מזיק אחר.

כל פעילות כללית או ספציפית בין במישרין ובין בעקיפין אשר מנוגדות להוראות ולחוקים הקבועים במדינת ישראל.

כל פעילות אשר חותרת תחת חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

כל פעילות שפרסומה נעשה בניגוד להוראות הדין.

כל פעילות בעלת תכנים מעליבים, פגעניים גסים אשר מנוגדים להראות הדין ומשמשים כבסיס יסודי להגשת תובענה תובענה אזרחית כנגד המשתמש.

כל פעילות אשר מנוגדות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 .

כל פעילות אשר טומנת בחובה משחקים אסורים ו/או הימורים ו/או פירמידות המנוגדות לכללי מדינת ישראל.

כל פעילות אשר עלולה לפגוע בין במישרין ובין בעקיפין בשאר לקוחות מפעילת האתר.

יודגש כי במקרים כאמור מפעילת האתר תהיה רשאית, לשיקול דעתה, לחדול לאלתר ממתן השירות ואף להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום כל גישה אליו, זאת מבלי שהמשתמש יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

אתה מאשר כי אתה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ובתכנים שמפורסמים וכי קיבלת את כלל הרישיונות הדרושים לכך מכח הדין.

אתה מתחייב בזאת שלא לכלול בין במישרין ובין בעקפין באתר תכנים אשר מוגדרים בתקנון כאסורים ותכנים האסורים לפי דיני מדינת ישראל, ובמידה ותפר זאת תוכל מפעילת האתר להפעיל כנגדך סנקציות משפטיות הנקובות לה מכח הדין.

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לכל תוצאה ו/או נזק מכח הפרסום באתר לרבות תכניו.

מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה בידי צד ג' בתכנים אלו.

העלאת תכנים לאתר ועדכונם יבוצעו על ידי המשתמש ובאחריותו המלאה. לכל משתמש יינתן שם משתמש וסיסמא אישיים דרכם יוכל לבצע את השליטה באתר באיזור האישי אשר יוקצה לו על ידי מפעילת האתר ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ללא כל תנאי מסייג.

מפעילת האתר תאפשר למשתמש לאחסן אתר בכפוף לחבילה המוזמנת על ידו באתר. למען הסר ספק, מגבלות האחסון ייקבעו על פי שיקול דעתה של מפעילת האתר ובהתאם למדיניות הנקובה באותה העת ובכפוף לצרכיה ויכולותיה של מפעילת האתר, רכישת דומיינים מבוצעים על ידי ספק צד ג׳ ולאחר ההזמנה מצד ג׳ הדומיינים מפנים עד 48 שעות לשרתי האחסון, ואין הדבר נמצא במסגרת אחריותה של מפעילת האתר.

שירותי האתר לרבות, אך לא רק, שירותי אחסון, שירותי רכישת דומיינים ועוד ניתנים באמצעות צדדים שלישיים ו/או שרתים שהינם בבעלות צדדים שלישיים ומוחזקים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת מפעילת האתר, ועל כן מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלה בשרתים לרבות, אך לא רק, נזק הנובע מהיעדר זמינות ו/או פעילות של השרתים; וכן לא תהיה אחראית בכל עניין הנוגע לרישום ו/או חידוש דומיינים אשר יש להסדיר מול רשמי הדומיינים באופן פרטני. כמו כן יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתפעול ו/או תקינות תוספים שמתוקנים ו/או מוטמעים באתר; ואינה אחראית לשירותי צד שלישי אשר עשויים לעשות בהם שימוש במסגרת הפעלת האתר (לרבות בכל עניין הקשור לרמות אבטחה של שירותים אלה). כמו כן בכל עניין הנוגע לדומיין יובהר כי באחריותו המלאה של המשתמש לבחון את חוקיות השימוש בדומיין (לרבות כל עניין הנוגע לסימני מסחר הקשורים לדומיין), ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בנושא.

על כל פנים כל תלונה בנוגע לשירות אשר ניתן על ידי צד שלישי ולא על ידי מפעילת האתר יש להפנות לצד השלישי בלבד למעט אם מפעילת האתר הודיעה מראש ובכתב כי היא נושאת באחריות לגבי שימוש כלשהו.

מפעילת האתר אינה מתחייבת לשמור על תכני האתר, וידוע לך כי מפעילת האתר מבצעת גיבויים באופן שוטף הנתונים לצרכיה בלבד. אתה מתחייב לשמור בצורה רציפה וקבועה עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תעמוד לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות שלה לעניין מגבלות האחסון בכל עת, בכפוף לשיקול דעתה ומבלי שתהא מחויבת לכך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לוודא כי הינו פועל בכפוף למגבלות האחסון של מפעילת האתר. למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש או לכל צד ג' באשר הוא כתוצאה מהשבתה של החשבון ו/או חריגה ממגבלות האחסון ו/או מכסה כוללת של הזיכרון / המעבד.

בנוסף לשירותים המוצגים בסעיף 5, מפעילת האתר תספק למשתמש תיבת דואר אלקטרוני מסוג WEB-MAIL על בסיס מערכת C-PANEL ותתחזק את תיבת הדואר האלקטרוני זו בלבד ללא תוספת תשלום.

למען הסר ספק, מפעילת האתר לא תספק כל שירות ו/או תמיכה טכנית ו/או טכנולוגית לתיבות דואר אלקטרוני חיצוניות כגון: office365 outlook, G-suite וכיוצ"ב.

הנך מתחייב כדלהלן:

לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח דואר אלקטרוני הנועד לשימוש מסחרי ו/או כל דואר "זבל" ו/או אחר. כל השימוש בדואר האלקטרוני יבוצע בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לא לבצע כל שימוש בדואר האלקטרוני אשר נועד להעביר מסרים המנוגדים לחוק, גסים, מעליבים, העולים לכדי ביצוע עוולה נזיקית ו/או עבירה פלילית ו/או אחריות בפן האזרחי ו/או הפוגעים בפרטיות ו/או העולים לכדי לשון הרע.

לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם משלוח "וירוסים", "תולעים ו/או כל יישום אינטרנטי אשר יש בידו לפגוע במאן דהוא.

לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם הפרת זכויות קניין רוחני כגון: זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות פטנטים.

לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני לשם פעילות אשר יש בידה לפגוע בעבודת המחשב.

לא להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני אשר עלולה לפגיעה במשתמשים האחרים ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות הדין.

המשתמש והוא בלבד אחראי באופן בלעדי ובלתי חוזר לכלל ההודעות ואו הפעולות הנובעות מהדואר האלקטרוני ולתוצאות הנובעות מכך במישרין ו/או בעקיפין והוא יישא בכל נזק ו/או פגיעה ו/או תשלום עבור צד ג' ו/או מאן דהוא.

המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו בהתאם להוראות התקנון אלא אם קיבלת את הסכם מפעילת האתר בכתב. לא יהיה תוקף לכל פעולה של שיעבוד ו/או הסבה ו/או העברה בניגוד למפעילת האתר הסעיף.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויתיה לצד ג' לכל מטרה ובלבד שצד ג' יקבל על עצמו את ההתחייבויות הנקובות לפי תקנון זה. המשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מוחלט ולחתום על כל מסמך שיידרש בפניו לשם ביצוע העברה ו/או המחאה ו/או שיעבוד הזכויות של מפעילת האתר. לא זו בלבד, למפעילת האתר קמה זכות בלתי חוזרת לצרף לפעילותה השוטפת כל גורם נוסף אשר יסייע לה בניהול, שיווק, הפצה של תכניה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תקום למשתמש ו/או מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

למען הסר ספק, מפעילת האתר זכאית לספק את השירותים שלה באמצעות קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להשבית את שירותיה לפרקי זמן הנדרשים על מנת לבצע תחזוקה , פעולות אבטחה וכיוצ"ב, ואין למשתמש ו/או צד ג' כל טענה ו/או דרישה העלולה לעלות לכדי עילה לפיצוי ו/או שיפוי מכל סוג.

יובהר כי כלל האחריות לביצוע אבטחת האתר ו/או המידע בו ו/או ביצוע הגיבוי לכלל התכנים שבו ו/או שימור התכנים שבו וכלל פעולות האבטחה האחרות מוטלות ללא כל תנאי וסייג על המשתמש בלבד ועליו חלה אחריות הבלתי חוזרת להפעיל את כלל האמצעים על מנת לשמור על האתר והנתונים שבו ולא תעלה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מצד המשתמש ו/או מאן דהוא כנגד מפעילת האתר ו/או באי כוחה.

למען הסר ספק, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בכל הנוגע לאבטחת האתר ו/או גיבויו וכלל הנזקים הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או למאן דהוא, יחולו על המשתמש ו/או מאן דהוא בלבד.

יובהר, כי מפעילת האתר אינה מספקת כל שירותי אחסון אתרים לאתרים המשדרים שידורי רדיו, וידאו בצפייה ישירה, השמעת מוזיקה, באנרים פרסומיים או כל סוג של אחר של streaming אשר טומן בחובו הפרה של זכויות יוצרים וכל פעילות שכזו לרבות ההשלכות המשפטיות העולות ממנה תחולנה על המשתמש בלבד. ככל ויתברר למפעילת האתר כי מתרחשת פעילות כזו אזי מפעילת האתר שומרת על זכותה לחדול מיד ממתן השירות, זאת מבלי שהמשתמש יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

המשתמש מצהיר לא כל תנאי וסייג כי משמש כבעלים של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ופעילות המפורסמת בתוכו וכי ניתנו לו כלל הרישיונות הנדרשים מכח הדין.

המשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי או סייג שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או לשכפל ו/או להעניק זכויות למאן דהוא, ובכל קניין רוחני שבבעלות מפעילת האתר וניתן למשתמש לשימוש זמני בלבד. למען הסר ספק, אין למשתמש כל זכות נוספת מלבד הזכות לבצע שימוש בשירותי מפעילת האתר.

מפעילת האתר איננה מתחייבת לכל תוצאה ו/או תגובה חיובית ו/או שלילית אשר תתקבל עקב פרסום התוכן באתר , אם תתקבל כזאת בכלל לנוכח אחסון האתר. לא למותר לציין, כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים ו/או כלפי מאן דהוא לתגובות שיתקבלו באתר בצורה ישירה ו/או עקיפה.

השירותים של מפעילת האתר ניתנים לשימוש כמות שהם. עם תחילת השימוש בשירותי מפעילת האתר, המשתמש מצהיר כי בטרם החל בשימוש בדק את כלל השירותים, בחן את היכולת הכללית ואת מגבלות השימוש ומצא אותם עומדים בקנה אחד עם הצרכים שלו. עם תחילת השימוש של המשתמש, הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או או באי כוחה בכל הנוגע לשימוש בשירותי מפעילת האתר. למען הסר ספק, יובהר כי השימוש בשירותי מפעילת האתר יבוצע באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מאן דהוא.

מפעילת האתר איננה מתחייבת שכלל שירותי מפעילת האתר יופעלו כסדרם ללא כל הפסקות מעת לעת ו/או יתקיימו באופן בטוח וללא כל מקום לטעויות ו/או גישה אשר אינה כדין למחשבי מפעילת האתר ו/או מפני נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או באנרים ו/או וירוסים ו/או כל תקלה אחרת בין אם בחומרה ובין אם בתוכנה או בכל הנוגע לקווי התקשורת למפעילת האתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לא תהא חבה ולא תהיה למשתמש ו/או מאן דהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה במקרה ויתקיים האמור לעיל. עם זאת, מפעילת האתר תפעיל אמצעים סבירים לתיקון מיטבי של התקלה.

בעת הזמנתו של השירות, יעביר המשתמש את התשלום באמצעות אמצעי התשלומים הנקובים על שמו או אמצעי התשלום בהם יש לו את הזכויות המנויות מכח הדין לידי מפעילת האתר, וכן ישא המשתמש בכל אחריות בלעדית לטיבם של אמצעי התשלום או חוקיותם.

ביצוע סליקה של כרטיס האשראי יתבצע על ידי חברה צד ג' (להלן: "חברה צדדית") והיא תשמש כאחראית הבלעדית על שמירת פרטי אמצעי התשלום של המשתמש ו/או מאן דהוא. למפעילת האתר אין כל שליטה בפועל ו/או בעקיפין על שמירת פרטי האשראי וכל האחריות בגין עניין זה תוטל על מפעילת האתר הצדדית. למען הסר ספק, לא ניתן לחייב את מפעילת האתר בגין כל פיצוי ו/או נזק ו/או שיפוי כתוצאה מאיבוד ו/או גניבת פרטי האשראי וכל האחריות בגין כך תוטל על מפעילת האתר הצדדית.

עם החתימה על תקנון זה, מאפשר המשתמש למפעילת האתר לגבות מדי חודש בחודשו את הסך החודשי או הסך השנתי בהתאם למהות העסקה שהחליט לבצע מידי מפעילת האתר.

אי תשלום מצידו המשתמש מהווה הפרה יסודית של הוראות התקנון, ובידי מפעילת האתר השיקול הדעת הבלעדי להפסיק במיידי לספק את השירות לידי המשתמש. יובהר כי אי עמידה בתנאי התשלום עלולה לגרור נקיטת הליכים משפטיים של מפעילת האתר כנגד המשתמש וכל ההוצאות בגין הליכים אלו יחולו על המשתמש.

המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי מפעילת האתר מתפרסם באתר מפעילת האתר ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. התעריף שיחול על מתן השירות למשתמש יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. כל המחירים הינם בשקלים חדשים + מע”מ כחוק.

במידה ואנו לא נספק את המוצר שאותו רכש הלקוח באתר נחזיר את הסכום המדויק ששילם, בחזרה לאותו לקוח.

למפעילת האתר הזכות הבלעדית להודיע על שינויו ו/או ביטולו של תקנון זה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי. למשתמש לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או זכות כתוצאה מביטולו ו/או שינויו של תקנון זה.

אין בביטול וא/ שינוי התקנון על ידי מפעילת האתר כדי לגרוע מחובת תשלום זו או אחרת על ידי המשתמש עד המועד אותו קיבל את שירותיה.

למפעילת האתר זכות העיכבון הבלעדית ביחס לכל קובץ ו/או תוכן עד אשר יסדיר המשתמש את חובת התשלום שלו למפעילת האתר.

במידה והמשתמש יפר הוראה מהתקנון, למפעילת האתר הסמכות הבלעדית לגרוע ו/או למחוק ו/או לעכב ו/או לסגור ו/או להשבית את חשבונו ללא כל התראה מוקדמת.

למשתמש האחראיות הבלעדית לכל נזק שייגרם למפעילת האתר ו/או למאן דהוא, כפועל יוצא מהפרת התקנון ו/או הוראותיו.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט תהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

הודעות בין הצדדים יישלחו בדואר רשום ו/או באמצעות ביצוע שליחה על ידי שליח ו/או דואר אלקטרוני

כל האמור בתקנון זה, ממצא את ההסכמה הנוגעת לתנאים בין הצדדים. אין כל תוקף להסכמות שבוצעו בטרם החלתו של תקנון זה. כל שינוי של תנאי התקנון ו/או בהסכמות שבין מפעילת האתר לבין המשתמש ייעשו אך ורק בכתב.

תכנית שותפים

כל משתמש יהיה זכאי לקבל עמלת שיווק במידה ויצרף משתמשים לאתר בסכום אשר יפורט על ידי מפעילת האתר ויעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה.

זכאות לעמלה תתקיים בהתקיימות כל התנאים הבאים:

הצירוף נעשה באמצעות הטמעת קישור ייחודי שהמשתמש יקבל דרך האתר;

המשתמש שיצרף הוא בעצמו לקוח של האתר;

המשתמש החדש שיצורף על ידי המשתמש מעולם לא היה רשום כלקוח של האתר;

המשתמש חדש שיצורף יהיה לקוח של האתר לפחות 12 חודשים;

תשלום העמלה למשתמש יועבר בכפוף להוצאת חשבונית על ידי המשתמש ובחשבונית יפורטו הפרטים להעברת התשלום;

תשלום העמלה יועבר כל 60 ימים קלנדאריים (1.1, 1.3, 1.5 וכן הלאה) באמצעות העברה בנקאית או כל דרך אחרת כפי שייקבע על ידי מפעילת האתר.

ככל ויחול מס כלשהו על קבלת עמלות כלשהן, המס ישולם על ידי המשתמש או לחלופין יועבר על ידי מפעילת האתר בניכוי מס במקור ככל ולמשתמש אין אישור ניכוי מס במקור.

יובהר כי התכנית למתן עמלות שיווק יכול ותיפסק כל עת לפי שיקול דעת מפעילת האתר.